<form id="ekzuo"><u id="ekzuo"></u></form>
  1. <th id="ekzuo"></th>

       <wbr id="ekzuo"></wbr>

        Haberler ve ?ne ??kanlar

        Oracle ve VMware, Hibrit Bulutunuzu Destekliyor

        Büyüyen ortakl???m?z?n, tutarl? altyap? ve operasyonlarla buluta ge?i?inizi nas?l kolayla?t?raca??n? ??renin.

        Oracle ve VMware Hakk?nda 

        Kendi Kendini ?al??t?ran Veri Merkezinizi Project Magna ile Optimize Edin

        vSAN kümelerinizin kendi kendini ayarlamas?n? ve sürekli optimizasyonunu test etmek i?in kaydolun.

        Beta'ya Hemen Kaydolun 

        Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

        vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

        Daha Fazla Bilgi 

        ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

        NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

        Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

        BT ?nceli?iniz Ne? 

        Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

        VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

        A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

        Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

        Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

        ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

        BT ?nceli?iniz Ne?
        Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

        VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

        vSphere'i Deneyin

        Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        NSX Data Center'? Deneyin

        SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

        vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

        Daha Fazla Bilgi 

        Workspace ONE'? Deneyin

        Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

        Uygulamal? Laboratuvar 

        ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

        ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

        Makaleyi Okuyun
        依依成 人影院