<form id="ekzuo"><u id="ekzuo"></u></form>
  1. <th id="ekzuo"></th>

       <wbr id="ekzuo"></wbr>

        Novinky a zajímavosti

        Oracle a VMware podporují vá? hybridní cloud

        Zjistěte, jak na?e roz?í?ené partnerství zjednodu?uje díky konzistentní infrastruktu?e a provozu vá? p?echod ke cloudu.

        Více o spol. Oracle a VMware 

        Optimalizace samo?ízeného datového centra díky projektu Magna

        Zaregistrujte se a vyzkou?ejte automatické ladění a nep?etr?itou optimalizaci cluster? ?e?ení v SAN.

        Zaregistrovat k beta verzi 

        Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

        Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

        Dal?í informace 

        Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

        Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

        Objevte nové funkce 

        Co je va?e priorita v IT? 

        Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

        Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

        Transformujte sítě a zabezpe?ení

        Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

        Vyu?ijte digitální pracovní prostor

        Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

        Co je va?e priorita v IT?
        Dal?í p?íběhy zákazník? 

        Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

        Vyzkou?ejte vSphere

        Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Zkuste NSX Data Center

        Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

        Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Vyzkou?ejte Workspace ONE

        Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

        Zahájit praktickou ukázku 

        Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

        Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

        P?e?íst ?lánek
        依依成 人影院